Tìm hiểu về HTTPS, SSL, TLS và cách hoạt động

Giải thích cách trình duyệt xác thực kết nối HTTPS, các khái niệm về TLS,SSL,HTTPS,Certificate,CA (Certificate Authority), lịch sử và vai trò của từng thành phần.

Related:  Chính phủ Mỹ hoãn thực thi lệnh cấm đối với Huawei trong 90 ngày