Cài đặt và sử dụng pipenv với Python 3.6 trên Ubuntu 18.04

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng pipenv với Python 3.6 trên Ubuntu 18.04. Sau khi cài đặt pipenv sẽ có thể sử dụng virtual environment đối với các ứng … Read more