Cài đặt Python 3.7 trên Ubuntu 16.04 trong 5 bước

Hướng dẫn cài đặt Python 3.7 trên hệ điều hành Ubuntu. Phiên bản thực hành là 16.04 tuy nhiên bạn có thể áp dụng tương tự đối với các bản khác.

Bước 1: Thêm repo

Chạy câu lệnh sau để thêm repo của Python 3.7 vào danh sách repo trên máy

sudo add-apt-repository ppa:jonathonf/python-3.7
sudo apt-get update

Bước 2: Cài đặt

Chạy câu lệnh sau để cài Python 3.7

sudo apt-get install python3.7

Bước 3: Kiểm tra

Vào terminal với shortcut Ctrl + Alt + T và chạy lệnh sau:

python3

Output sẽ có dạng tương tự như sau là đã cài xong

python3.7
Python 3.7.3 (default, May 7 2019, 12:26:27)
[GCC 5.4.0 20160609] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Bước 4: Cài đặt pip3

Mặc định, pip trên Ubuntu sẽ là pip cho Python 2,muốn cài đặt các gói thông qua pip cho Python 3 thì cần cài đặt pip3. Chạy lệnh sau:

sudo apt install -y python3-pip

Bước 5: Kiểm tra cài đặt pip3

Kiểm tra bằng cách gõ lệnh sau:

pip3

Nếu có output sau là thành công

Related:  Handling Variable Number of Columns with Pandas - Python

Usage:
 pip [options]

Commands:
 install           Install packages.
 download          Download packages.
 uninstall          Uninstall packages.