Cài đặt và sử dụng pipenv với Python 3.6 trên Ubuntu 18.04

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng pipenv với Python 3.6 trên Ubuntu 18.04. Sau khi cài đặt pipenv sẽ có thể sử dụng virtual environment đối với các ứng dụng Python.

Bước 1: Cài pipenv

Vào terminal gõ lệnh cài pipenv

# cài pip3
sudo apt install -y python3-pip
# Cài pipenv
sudo -H pip3 install -U pipenv

Bước 2: Tạo project và cài đặt virtual environment

Tạo thư mục inneka và tạo file mới tên là Pipfile với nội dung như sau

mkdir inneka
cd inneka
touch Pipfile
vi Pipfile

Nội dung file như sau:

[[source]]
name = "pypi"
url = "https://pypi.org/simple"
verify_ssl = true

[dev-packages]

[packages]
bs4 = "*"
requests = "*"

[requires]
python_version = "3.*"

Bước 3: Thêm vào đường dẫn môi trường

Kiểm tra đường dẫn python hiện tại với lệnh sau

python3 -m site --user-base

Edit file .profile để thêm đường dẫn vào biến môi trường

vi .profile

Chỉnh sửa dòng cuối của file thành như sau

# set PATH so it includes user's private bin if it exists
# Với /home/ht/.local là đường dẫn lấy được từ câu lệnh trên
if [ -d "$HOME/.local/bin" ] ; then
    PATH="/home/ht/.local:$HOME/.local/bin:$PATH"
fi

Lưu .profile lại và thoát ra vào (login) lại với lệnh exit để nhận đường dẫn mới.

Related:  python: after installing anaconda, how to import pandas

Cuối cùng là kiểm tra kết quả và cài đặt thử với lệnh (khi đang trong thư mục inneka)

pipenv install